آزمون ادبیات اول متوسطه

نام ونام خانوادگی :

ای نام تو بهترین سر آغاز

 

مدت :  50 دقیقه

 

الف) بیان معنی شعر ونثر ( 6نمره )

 

1-خانه اي كاو شود از دست اجانب آباد               ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است

 

2- متـــاعي كه من رايگـــــان دادم از كف             تـــــــــو گر مي تـــوانـــــــــي مده رايـــــــگان

 

3- بيستون بر سر راه ست مباد از شيرين            خبري گـــــــفته و غمگيــــــــن دل فرهـــاد كنيد

 

4- به خوناب شــــــفق در دامــــــــن شام               به خــــون آلـــــــوده ایــــــران کــــــهن دیـــــد

 

5- جواني نكودار كايـــــن مرغ زيــــــبا                 نمـــــــاند در ايــــن خانــــــــه ي استخــــــواني

 

6- معلم دور نبود صورتک  به رو نداشت

 

7- اسب از پهلو ، اسبي خود را به كمال  نشان  مي داد.

 

8- مبر طاعت نفس شهوت پرست                 که هر ساعتش قبله ی دیگر است

 

9- پي  برديم كه راه دست خودش هم نيست.

 

ب ) معنی لغت 2نمره

 واژه های مشخّص شده را معنی کنید :

1- در بيرنگ اسب، حرفي به كار معلم بود  2- دست معلم از وقب حيوان روان شد 3

- قندیل های درخشان  ، منبّت کاری ها وملیله دوزی ها در تکمیل زیبایی مسجد نقش خود را ادا کرده اند .

4- حاکم جیره ومواجب این همه جمعیّت را از کجا می آورد ؟

5- دین برای آن است که به انسان اعتدال بیاموزد واو را از افراط وتفریط مصون بدارد .

 

 

پ) درك مطلب (4 نمره )

 

1- با توجه به متن زير به پرسش ها پاسخ دهيد .

« بدان كه مردم بي هنر مادام بي سود باشد چون مغيلان كه تن دارد و سايه ندارد . نه خود را سود كند نه غير خود را . جهد كن كه اگر چه اصيل و گوهري باشي گوهر تن نيز داري . كه گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود چنان كه گفته اند : بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را »

1-1- منظور از « مغيلان تن دارد و سايه ندارد» چيست؟

2-1- « اصيل و گوهري » يعني چه ؟

3-1-از نظر نويسنده چه چيزي لازمه ي بزرگي و ارجمندي انسان است ؟

4-1- عبارت : « بزرگي خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه»  را معني كنيد .

 

2- در بيت : " چو ديدش به خدمت دو تا گشت و راست      دگر روي بر خاك ماليد و خاست "  منظور از

 ( به خدمت دو تا گشت و راست ) چيست ؟

 

3- باتوجه به بيت :    " از آن برد گنج مرا دزد گيتي / كه در خواب بودم گه پاسباني"

الف – منظور از گنج چيست؟

ب – روزگار به چه كسي مانند شده است؟

پ – منظور از «خواب بودن» چيست؟

ت – منظور از «گه پاسباني» چه زماني است ؟

ث – چه كلماتي مراعات نظيرند؟ 

 

 

ت ) خود آزمایی 4 نمره

 

1- در مصراع در ناله ي مرغ اسير اين همه بحر وطن است.»

منظور از مرغ اسير كيست؟ تعبير مرغ اسير چه آرايه اي محسوب مي شود؟

 

2- مفهوم "به روي مبارك خود نياوردن "  چيست؟ معادل امروزي آن كدام است؟

 

 

3- عبارات زير را با پاسخ هاي درست كامل كنيد.

سياحت نامه ابراهيم بيگ ، اثر ..................است  اين كتاب ، آئينه ي تمام نماي اوضاع ايران در اواخر قرن ..............است،

 اين كتاب در قالب .......نوشته شده و هدف نويسنده ................بوده است.

 

 

4- در صدر اسلام از مسجد چه استفاده هايي شده است؟ ( ذکر 2 مورد )

 

 

5- درمصراع :  « آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم » منظوراز " آن كس "  كيست؟

 

 

6- در درس " فرهنگ برهنگي وبرهنگی فرهنگی " هدف نويسنده از آوردن داستان خياطان حقه باز چيست؟

 

 

 

7- پيام اصلي درس " در امواج سند " را بنویسید .

 

 

8- اثری از سهراب سپهری نام ببرید که به نثر باشد .

 

 

ج) دانش های ادبی 3 نمره

 

1- محمد تقی بهار قصیده را به چه سبکی می سرود ؟

 

 

2- ادبيات تعليمي از لحاظ محتوا به دو نوع تقسيم مي شود .

            الف - .......................     ب - .......................

 

 

3- غزل اجتماعي از چه دوره اي در ادبيات فارسي رواج يافت؟ یک شاعر از این دوره نام ببرید .

 

 

4- آرایه های بیت زیر را  مشخّص کنید : 2مورد

                    یاد از این مرغ گرفتار کنید ای مرغان               چون تماشای گل ولاله وشمشاد کنید

 

 

5- این آثار از چه کسانی است ؟          1- از صبا تا نیما                     2- لغت نامه ی فارسی

 

6- ادبیات دوره مشروطه از نظر مضمون چگونه است ؟

 

7- مشبه  این مصراع کدام است ؟     " چو آتش در سپاه دشمن افتاد "

 

شعر حفظی : ( 1نمره )

               1-   هر آدمي كه ..............                                     در وی نگرفت ....................

               2-  از غرقه ی ما خبر ندارد                                        .....................................

 

                                  
+ نوشته شده توسط امی( معلم ادبیات ) در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت 5 بعد از ظهر |

 

 درس ادبیات فارسی (1)  نام ونام خانوادگی :

سـرآغـاز گفتــار نــــــام خـداسـت

    خرداد ۸۸ 

 

 سال اول آموزش متوسطه ، دبیرستان حضرت زینب  ( س )

1

الف ) بیان معنی شعر ونثر   (6نمره )

بیت ها وعبارت های زیر را به فارسی روان بنویسید .

1- آمد ســوی کعبـــه سینه پر جوش                  چون کعبه نهاد حلقه در گوش    ( 75/ )

2- زمستی بر سر هر قطعه زین خاک                  خدا داند چه افسـرها که رفته     ( 75/ )

3- جوانی نکودار کاین مرغ زیبــــــا                   نماند در این خانه ی استخوانی     ( 5/ )

4- چنان نباشیم که خود را فقط  تن بینگاریم   ( 5/ )

5- اهل حدیث حلقه های خود را در مسجد بر پا می کردند .   ( 5/ )

6- سگ را روان گرته می ریخت ، اماّ در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود .  ( 5/ )

7- پیرمرد چشم ما بود . ( 25/ )

8- از خون رگ خویش است گر رنگ به رخ دارم   ( 5/ )

9- نامش برم به اوج سَما می رسد سرم    ( 5/ )

10- کار پاکان را قیاس از خود مگیر             گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر (1)

11- زنیک وبد اندیشه کوتاه کرد  ( 25/)

 

2

ب) معنی لغت ( 2نمره )

 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید :

1- اگر فرهنگ جامعه ای وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد ، به جانب مخالف گرایش پیدا می کند .

2-  در آن سیماب گون امواج لرزان  3- فکّ زیرین را پیمود ودر آخره ماند  4

- آن ها مردند ورفتند به دنیای حق

5- ده بیست تومان به عنوان جریمه وتعارف می گیرند .

6- چوپان توانگر هرگز دختر خود را به مفلسی چون او نخواهد داد .

7- در این سفرها ی هر ساله به جست وجوی تسلایی می رفت .

8- بزرگی ، بخشندگی وبخشایندگی اورا ستوده اند .

 

3

پ) خود آزمایی ( 3نمره )  

 

1- منظور نويسنده از «هنرمندانِ بسياري خود را به قطار رساندند» چيست؟  ( 5/ )

2- منظور از عبارت " لباس انسان پرچم کشور وجود اوست " چیست ؟   ( 5/ )

3- جمله ی " آن طرفش را فراشان می دانند وچوب دستی های آنان " یعنی چه ؟  ( 5/ )

4- جمله ی " می خواهم بحر را در کوزه ای  بریزم " یاد آور کدام بیت مولاناست ؟  ( 5/ )

5- منظور هلن کلر از این عبارت ها چیست ؟" در این راه بارها به عقب می لغزیدم ، کمی جلو می رفتم

وسپس امیدوارمی شدم "( 5/ )

6- محوری ترین پیام داستان خیر وشر را بنویسید . (25/ )

7- مصراع " رانده است جنون عشق از شهر به افسونم "  یاد آور کدام داستان است ؟  ( 25/ )

 

4

ت) دانش های ادبی ( 3نمره )

 1- قالب ......... از چند بند هم وزن تشکیل شده است هربند شامل چهار مصراع ومصراع های زوج آن هم قافیه اند،                                                        و...........  یکی از شاعران این قالب می باشد . ( 5/ )

2- نصاب الصبیان از چه کسی است وجزء کدام نوع ادبی محسوب می شود ؟   ( 5/ )

3-پدیدآورندگان آثار زیر را بنویسید :  ( 5/ )

                     1- پرستو در قاف                 2- بامداد اسلام

4- مُشبه ومُشبهً به مصراع زیر را تعیین کنید :  ( 5/ )

                                        " گشته است ختن صحرا از بوی دلاویزم "

5- استعاره را در بیت زیر بیابید :  ( 5/ )

             از آن برد گنج مرا دزد گیتی                  که در خواب بودم گه پاسبانی

6- به حکایاتی که نتیجه ی آن می تواند سرمشقی برای موارد مشابه باشد ............... می گویند .  ( 25/)

7- در دوره ی مشروطه ، نمایشنامه نویسی به تقلید از ........... پدید آمد .    ( 25/)

 

5

ث ) درک مطلب ( 4نمره )

1-  با توجه به عبارت های  زیر ، به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید :

وزير مَلك اهواز، كه او را اَبوالفَتح علي‌بن‌احمد مي‌گفتند، مردي اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب وهم کرمی تمام . به بصره آمده بود، پس مرا در آن حال با مردي پارسي كه هم از اهلِ فضل بود آشنايي افتاده بود و او را با وزير صحبتي بودي و اين مرد پارسي هم دست‌تنگ بود و وسعتي نداشت كه حالِ مرا مَرمَتي كند، احوال مرا نزد وزير باز گفت. چون وزير بشنيد، مردي را با اسبي نزديكِ من فرستاد كه «چنان كه هستي برنشين و نزديك من آي».

الف - اَبوالفتح علي‌بن‌احمد چگونه مردي بود؟ ( 5/)

 ب - مردي كه با ناصر خسرو دوستي داشت، اهل كجا بود؟  ( 25/ )

 پ-- دوست ناصر خسرو توان چه كاري را نداشت؟   ( 25/ )

 ت-  توضيح‌هاي زير مربوط به كدام عبارت‌ها و واژه‌هاي متن است، آن‌ها را بيابيد و بنويسيد  ( 5/)

               1) با او رفت و آمد و دوستي داشت                         2) سوار شو

2-  با توجه به بیت های زیر پاسخ دهید :

  خانـــه‌اي كاو شود از دســـــت اجانب آباد        ز اشــك ويران كُنش آن خانه كه بيت الحَزَن است

  جامه‌اي كاو نشود غرقه به خون بهـر وطن       بدر آن جامه كه ننــــگ تن و كم از كـــفن است

 آن كسي را كه در اين ملك سليمان كرديم          ملّـــــت امروز يقـــــين كرد كه او اهـــرمن است

 الف – بیت دوم به کدام یک از موضوعات اساسی دوره ی مشروطه اشاره می کند ؟ (5/)

  ب – در کدام بیت بیگانه ستیزی شاعر دیده می شود ؟(5/)

  پ  - منظور از"  اهرمن  " در بیت آخر  کیست ؟ ( 25/ )

  3 - «آب» در كدام گزينه به معناي «اشك» است؟( 25/ )

  الف) يكي خنجر آبــــگون بركشيـــــــــد                   همي خواست از تن سرش را بريــــــد          

  ب) بخورد آب و روي و سر و تن بشست                 به پيــــــــش جهــــان آفرين شد نخست 

  ج) وزان آب چون شـــــد به جـــــاي نبرد                پـــر انديشـــــه بــــودـش دل و روي زرد 

  د) همي ريـــــــخت خون و همي كند موي                ســــــرش پر ز خــــــاك و پر از آب روي

 4- تفاوت معنايي كلمه «آب‌دار» را در دو مصراع زير بنويسيد .( 5/)

         حالي آن لعلِ آب‌دار گشاد               پيش آن ريگ آب‌دار نهاد

 

۵- باتوجه به بیت : " خدا آن ملتی را سروری داد /  که تقدیرش به دست خویش بنوشت " خدا به چه ملتی سروری می دهد ؟(5/)

 

6

ج) حفظ شعر ( 2نمره )

کامل کنید :

  1- که می گیرند در شاخ ....... سایه ها رنگ سیاهی / وزان دل خستگانت راست ........ ( 5/ )

  2- در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای ............. دام / گرم یاد آوری یا نه ........... ( 5/ )

  3- فـــــراش خزان ورق بیفــــشاند                          ......................................... ( 5/ )

  4- هـــــر آدمی که مُهر مِـــــــهرت                          ........................................... ( 5/ )

 

اجرام که ســـاکنــان این ایوانند             اســـــباب تردد خردمندانند

 هان تا سر رشته ی خرد گم نکنی           کآنان که مُدبّرند سرگردانند

28 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیّام گرامی باد

                                                                روزگارتان

                                                              تا مرز روشن خورشید آفتابی باد           امی 

+ نوشته شده توسط امی( معلم ادبیات ) در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت 5 بعد از ظهر |
 

 

نگارش  ( 5 نمره)

1- با ذکر یک دلیل نوشته زیر چه نوع نوشته ای است ؟ 5/0

   « سیاهی شب سنگین شده و سکوتی رعب آور همه جا را فرا گرفته بود . نگاه وحشتناک غار ها حرکتی نداشت .»

 

2- آیا آوردن همه جزئیات در توصیف لازم است ؟ بیان کنید . 5/0

 

3- دو ویژگی نوشته های ساده را بیان کنید .5/0

4- معادل امروزی ساخت های دستوری کهن زیر چیست ؟ 5/

0    الف- نگهبان دین تواند بود (                ) ب- از جای بشد (          )

5- یک خاطره از سال اول دبیرستان بنویسید . 1

 

6- یک نامه اداری با موضوع تقاضای تجهیز وتقویت کتابخانه مدرسه بنویسید . 1

 

7- دو ویژگی اساسی نامه های دوستانه را بنویسید . 5/0

8- دو فایده ی خلاصه نویسی را ذکر کنید . 5/0

 

  زبان شناسی  ( 4نمره)

1- انتقال پیام در ارتباط زبانی معمولا در قالب چه چیزی صورت می گیرد؟ 25/0

2- شکل های گوناگون هر زبان چه نام دارد ؟75/0

3- کدام عامل موجب تغییروتحول در زبان انسان می شود ؟25/0

4- زبان شناسی جدید را به چه نام هایی می شناسند؟25/0

5- عبارت زیر رابه زبان امروزی باز نویسی کنید.75/0

  « تا باشد که ما را دمکی زیادت تردر گرمابه بگذارد که شوخ ا ز خود باز کنیم.»   

 

6- تفاوت واج وحرف را با مثال بنویسید .75/0

 

7- رابطه بین کلمات ( آسمان و زمین ) و ( آدم و انسان ) را بنویسید . 5/0

8- وظیفه بخش صرف در دستور زبان را بیان کنید . 5/0

 

  دستور ( 8 نمره)

 1- نهاد جدا و نهاد پیوسته جمله زیر را پیدا کنید.5/0

  « در نخستین روز جنگ رستم با سپاهی گران  به جنگ سهراب رفت.»

2- تعیین کنید گزاره جمله ی زیر از چه اجزایی تشکیل  شده است ؟ 75/0

 « او به گذشته خویش می نازد . »

3-  از مصدر ( آوردن ) ماض استمراری ومضارع اخباری بسازید . ( سوم شخص مفرد ) 5/0

4- افعال مشخص شده ی جملات زیر گذرا است یا نا گذر ؟ 5/0

 الف- سعدی نویسنده است و شاعر .                        

   ب- قطرات باران آرام بر روی زمین نشست .

5- در عبارت زیر وابسته های پیشین ونوع آن را مشخص کنید . و نمودارپیکانی آن را رسم کنید.

 « پیرمرد با خانواده هرسال تابستان به یوش می رفت در این سفر ها به جست و جو تسلایی می رفت .»

6- در عبارت زیر هسته و وابسته های پسین گره های اسمی را مشخص کنید . 1

  « نقاشی  زیبایی در تالار هنر به نمایش گذاشته شد . »

7- در عبارت زیر ضمایر را مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.1

  « هر که با دانا تر از خود بحث کند که بدانند که او داناست بدانند که نادان است.»

8- در جمله زیر گروه ها ی قیدی را پیدا کنید ونوع آنها را بنویسید .1   

 « چوپان بیم زده همچون مار به خود پیچید و به سوراخی گریخت.»

9- ا نواع نقش نما ها را در جملات زیر پیدا کنید.1                                                  

   «نصر الله 74سال عمر کرده بود و حوادث جهان او را به هرات برده بود.»

10- واژه ی(مادر) رادر جمله ای به کار ببرید که منادا واقع شود.25/0

11- نمودار درختی گروه اسمی زیر را بکشید.75/0

  « آ ن عطر خو شبو»

 

املا وبیاموزیم ( 3 نمره)

1- جملات زیر را اصلاح کنید ودلیل نادرستی آن رابنویسید .2

 الف - هم کتاب گلستان سعدی پند آموز است و هم کتاب بوستان او پند آموز است .

 ب- تصاویری که در مجله چاپ شده بود را دیدم.

ج- آنقدر منتظر شدم که به قول معروف  پاهایم درد گرفت.

د- پیامبر اکرم - صلی الله- فرمود من معلم بر انگیخته شدم.

 

2- کلماتی که مختوم به مصوت بلند ( آ) هستند در هنگام مضاف چگونه نوشته می شوند مثال بزنید .0.5

3- املای کدامیک از گروه کلمات زیر غلط است. درست آن را بنویسید.0.5

الف- خوار مغیلان         ب) خلف صدق        

  ج) موسم حج گذاری               د)محال و غیر ممکن           

                                                                                                                              

                                                                موفق باشید    رهبری- فرخی

+ نوشته شده توسط امی( معلم ادبیات ) در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت 5 بعد از ظهر |
                                                                           باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی /نام پدر :             نام درس: زبان فارسی (1)        مدت امتحان: 65 دقیقه

نام کلاس :                                      تاریخ امتحان : 26/10/85        نام دبیر :رهبری

 الف- زبان شناسی ( 4 نمره )

1-  مقصود از ارتباط زبانی عمدتا" چیست؟ 5/0

2-  در تعریف زبان منظور از نظام چیست؟ 75/0                         

3- علّت گستردگی زبان این است که زبان باید همه ی .................................................................................5/0

4- هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از انواع گویش های زبان است ؟ 1

الف- گویش دوره ی قاجار                                                 ب- گویش قضات

ج- گویش مردم سمنان                                                     د- گویش مردم ایران

5- به کمک کدام ویژگی زبان می توان جملات نا محدود ساخت ؟ مثال بزنید. 5/0

 

6- وقتی درباره ی اژدها و سعدی که وجود ندارند ویا نیستند صحبت می کنیم از کدام ویژگی زبان استفاده کرده ایم ؟ 25/0

 

7- لهجه به چه شکلی از زبان گفته می شود ؟ 5/0

______________________________________________________________________________

ب – نگارش  ( 5 نمره )

1- برای خیال انگیز کردن نوشته از چه عناصری استفاده می کنیم ؟ دو نمونه نام ببرید ؟ 1

 

2- منظور از ویرایش چیست ؟ 5/0

3- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید.1

       آثار غلام حسین ساعدی  1364   1314  عبارتند از  عزاداران بیل   آی با کلاه    چوب به دست ها و

4- با یک دلیل شیوه ی بیان دو نوشته ی زیر را معیّن کنید . 1

الف- زنگ نقّاشی دل خواه وروان بود . خشکی نداشت ، به جد گرفته نمی شد ، معلم مرغان را گویا می کشید ، خرگوش را چابک می بست ، امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود .....                                                                             ب- ادبیّات یکی از گونه های هنر است و کلمات مصالح و موّادی است که شاعر و نویسنده با بهره گیری از عواطف آن ها را به کار می گیرد .

5- هر یک از واژه های زیر را با چه چیزهایی می توان مقایسه کرد ؟ 5/0

الف- شعر نیمایی :                                        ب- آزادی :

6- غرض از مقایسه چیست ؟ 5/0

 

7- توصیف در چه نوشته هایی کاربرد دارد ؟5/0

 

 

 

ج – املا وبیاموزیم  (  3 نمره )

1- در جمله ی « او پس از گزارشات مفصّل ، تلفنا" از کار خود استیفا داد . »  چند غلط وجود دارد  درست آنها را بنویسید

 و علّت آن را بگویید . 1

2- چرا خط تحریری برای دست نوشته ها خط معیار به شمار می رود ؟ 5/0

3- املای برخی از گروه کلمات زیر نادرست است ، درست آن ها را بنویسید . 5/0

الف- جذر ومدّ آب                                                     

   ب- زنده وزی حیات       

ج- زنده وزی حیات                                                    

   د-  هرم آفتاب

4- منظور از املای تقریری چیست ؟5/0

5- در هر یک از واژه های زیر یک حرف جا افتاده است آن را بنویسید ؟ 5/0

الف- سپاس گ_ اری و تقدیر  (  ز -  ذ – ض – ظ  )                    

  ب- ر_ یلت های اخلاقی    ( ز-  ذ-  ض -  ظ  )       _____________________________________________________________________________

د -   دستور زبان  ( 8 نمره )  

1- نهاد جدا ونهاد پیوسته ی جملات  زیر را معیّن کنید . 1

 الف- همواره این مردم هنر دوست غزلهای دلنشین حافظ را می خوانند .

ب-    باید درس را در کلاس بیاموزیم .                 

2- با توجه به فعل زیر جدول را کامل کنید .1 

                   می نویسند

   فعل                

  مصدر       

  بن ماضی         

 بن مضارع         

  صفت مفعولی   

 

3- در جمله های زیر نوع فعل ها را از نظر گذرا یا ناگذر بودن معیّن کنید . 5/0

 الف-  رستم به میدان نبرد رفت .                          

  ب-  او به منظره ی زیبایی می نگریست .

4- با فعل زیر جمله ای بسازید و نهاد وگزاره واجزای گزاره را مشخص کنید . 1

  پوشیده است :

5- در جمله ی« خبر نگار روزنامه  جریان حادثه  را  از مردم محل پرسید . » گروه های اسمی را مشخّص کنید . 5/0

6- هسته ی گروه های اسمی زیر را مشخّص کنید .5/0

الف-  گرفتاری بشر امروزی                                     ب-  همان کبوتر سفید

7- ساخت اسم های زیر را مشخّص کنید . ( ساده – مشتق – مرکب ) 1

الف- گلاب گیر                      ب- گردنه                      

  ج- زیره                         د- فرهنگ

8- عام یا خاص بودن اسم های زیر را مشخّص کنید .1

الف- گل :                   ب-  کیوان :          

 ج- البرز  :                    د- هوش :

9- واژه های « رودخانه   و   کشتزار  » در جمله ی زیر شناس است یا نا شناس یا اسم جنس ؟  5/0

    « چشمه ها به رودخانه ها تبدیل می شوند و کشتزار ها را سیراب می کنند .»

10 – نوع زمان فعل های زیر را معیّن کنید . 1

الف- بیندازند :                         ب- مانده ام :                     

     ج- می ریزد :                 د-  می نوشت :

 

+ نوشته شده توسط امی( معلم ادبیات ) در چهارشنبه ششم خرداد 1388 و ساعت 5 بعد از ظهر |

 

نام ونام خانوادگی:

        آموزش وپرورش شهرستان دامغان

مدت : 75 دقیقه  ساعت شروع : 8:30

تاریخ آزمون: 17/10/86                                                                                                                                                                               

نام درس :  ادبیات فارسی 1     سال اول آموزش متوسطه              نام   دبیرستان :                 نام دبیر :

باغ بیدار است /باغبان با تپش قلب تو / این مزرعه را /سبزتر می کارد.

 

الف ) بیت ها وعبارت های زیر را به نثر روان برگردانید : 6 نمره

1)   ای خدا ای فضـــل تو حاجت روا             باتو یاد هیـــچ کــــــــس نبود روا

2)   دلیر جـــــوان سر به گفتار پیر                 بداد وببود این ســــــــخن دلپــذیر

3)   چو رستم زدســـت وی آزاد شد                 بــسان یــــکی تیــغ پــــــولاد شد

4)   منم آن تشنه ی گــــهر بــرده                    بخت من زنده بخــــــت تو مرده

5)   کار پاکان را قیاس از خود مگیر            گرچه ماند در نبشتن شــــیر وشـــیر

6)   شب شبی بیکران بود  /  دفترآسمان پاره  پاره / فصل فصل خزان بود

7)   تا با خاک انس نگیری ، راهی به مراتب قرب نداری .

8)    دو استر به دست آور که تو این جایگاه گستاخی .

9)    مرا مشاطه ی صبح وزینت بخش ریاحین وازهار می نامند .

10)   خدایی او راست درخورنده .

 

75/

5/

5/

5/

1

75/

5/

5/

5/

5/

ب : واژگان مشخص شده را معنی کنید :   ( 2 نمره )

 

1- آفتاب نعمتم شد زیر میغ         2- هرم نفس مردم گرمشان کرد         3- سرانجام بدسگالی به تباهی می انجامد  4- از دور ناله ای شنید ،براثر ناله رفت    5- تاریخ مشیت باری تعالی است    6- سمک گفت در این کار تعبیه ای است  7- چون از تو من گردم جدا ، شمشیر نه بر این خسان            8- من با تبختر گفتم :هرکدام جداگانه هدیه می دهد .

 

 

ج)  درک مطلب  4 نمره

1- باتوجه به بیت های زیر به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید :

§           خرامان بشد ســــوی آب روان            چنان چون شده باز جوید روان

§          همی خواســت پــیروزی دستگاه            نبود آگه از بخشش هور وماه

§          بخورد آب و روی وسر تن بشست         به پیش جهان آفرین شد نخست

                       الف – بیت های بالا در چه قالبی سروده شده است ؟

                      ب‌-        واژهای «  شد  و روان  » درمصرع اول ،  چه معنایی دارد ؟

                      ت‌-        منظور از مصراع دوم بیت دوم چیست ؟

                      ث‌-        این بیت ها جزء کدام نوع ادبی جهان محسوب می شود ؟

 2- در عبارت « خاک مظهرفقر مخلوق در برابر غنای خالق است معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می گذاری همین است ...»    نویسنده به کدام یک از ارکان نماز اشاره کرده است ؟

3- عبارت : تمام عمر در لاک خودشان بودند » کنایه از چیست ؟

4- باتوجه به این بیت :«  تو پور گوپیلتن رستمی    /  زدستان سامی واز نیرمی » پدران وپسران را به کمک یک خط به هم وصل کنید :           دستان                   سهراب

            ســـام                      ســـام

            رسـتم                      دستان

           نریمان                     رستم

 

 

 

 

 

 

5/

5/

5/

5/

5/

 

5/

1

د ) دانش های ادبی :  3 نمره

1)   ازچه زمانی تعزیه در ایران رسمیت یافت ؟

2)   نام نویسندگان این آثار رابنویسید :      الف ) مثل چشمه مثل رود (                  )  ب) هفت پیکر (               )

3)   دربیت زیر چند مشبه به وجود دارد ؟ مشخص کنید.

                               ای برادر قصه چون پیمانه است          معنی اندر وی به سان دانه است

 

4)بارزترین آرایه این بیت کدام است : ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد //  چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

5) مثنوي معنوي را چه كسي و در چند دفتر سروده است ؟

6) وظیفه ی اساسی ادبیات نمایشی چیست؟

 

 

 

5/

5/

5/

 

5/

5/

5/

 

  ه) خود آزمایی 4نمره

1)   هدف سهراب از لشگر کشی به ایران چه بود ؟

2)   تعزیه وتئاتر چه فرقی باهم دارند ؟

3)   موضوع اصلي ادبيات پايداري را بنويسيد.

4)   مهم ترین پیام داستان « طوطی وبقال»  چیست ؟

5)   ادبيات هر ملتي بازتاب چه چيزهايي است ؟ 2مورد را ذکر کنید

6)   شعر سنتي با شعر نو چه فرقي دارد ؟

7)   معادل امروزي فرو بريم (در عبارت : بگذار تا فردا داري در ميدان فرو بريم) و قفا زدن چيست ؟

8)   اين توضيح در مورد كدام شاعر بزرگ جهان است ؟

        « وي از افتخارات هندوستان و مشرق زمين است ، از كودكي با ادبيات هندوستان آشنا شد و دوبار به انگلستان  سفر كرد ، يك بار نيز برنده ي جايزه ي ادبي نوبل بود »

 

5/

5/

5/

5/

5/

5/

5/

5/

 

ی ) حفظ شعر 1نمره

کامل کنید :       الف)- آب زنید راه را ............                 .................. بوی بهار می رسد

                     ب)- گفتم زمهرورزان رسم وفا بیاموز         .................                

 

20نمره

+ نوشته شده توسط امی( معلم ادبیات ) در پنجشنبه هجدهم بهمن 1386 و ساعت 7 قبل از ظهر |